Regulamin serwisu internetowego mindsetas.pl

DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 3. Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.mindsetas.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów określonych Towarów i Usług.
 4. Produkt Cyfrowy – materiały cyfrowe prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności szkolenia online i kursy video.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin
 6. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 7. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu Cyfrowego zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 10. Właściciel Sklepu – MINDSET AS CONSULTING Anna Skoczylas Al. KEN 93 02-777 Warszawa NIP 521-271-94-02 REGON: 142551129
 11. Zamówienie – czynność zmierzająca do zawarcia Umowy Sprzedaży produktów cyfrowych i spełniania świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Pozostałe pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im przepisami prawa, w tym w szczególności Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.), Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. z dnia 27 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030), Ustawie Prawo telekomunikacyjne t.j. z dnia 23 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489).

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Informacje o Produktach Cyfrowych podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Sklep Internetowy dostępny pod adresem https://www.mindsetas.pl/sklep/ prowadzony jest przez Właściciela Sklepu.
 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną a także zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Produkty Cyfrowe;
  2. procedurę reklamacyjną oraz procedurę odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 5. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności do:
  1. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
  2. Niepodejmowania takich działań jak rozsyłanie bądź umieszczane w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;
  3. Korzystanie ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez używanie właściwego sprzętu technicznego (pkt. III poniżej);
  4. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,
  5. Korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).
 7. Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.

TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
  1. posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,
  2. zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer (wersja min. 7), Opera (wersja min. 12.8), Mozilla Firefox (wersja min. 24), Google Chrome (wersja min. 25) lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies, oraz
  3. program flash player
  4. posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail)

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. W celu zamówienia Produktów Cyfrowych za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową https://www.mindsetas.pl/sklep/, a następnie dokonać wyboru Produktów Cyfrowych, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
 2. Wybór przez Klienta zamawianych Produktów Cyfrowych (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”.
 3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
  1. imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie) oraz danych do faktury.
  2. adresu e-mail, a także akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Przeczytałem/am i akceptuję regulamin” oraz wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na odpłatność zamówienia.
 4. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Produkty Cyfrowe.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów Cyfrowych, jak również co do formy płatności.
 6. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Sklepu zapłaty.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 8. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 9. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 8 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 10. Jednocześnie ze złożeniem Zamówienia na określone Produkty Cyfrowe, Klientowi zostanie utworzone indywidualne konto, dostępne za pomocą loginu (adres e-mail Klienta) oraz ustalonego przez niego hasła (zwane dalej „Kontem”). Rejestracja w Sklepie jest warunkiem koniecznym do dokonania w nim zakupów.
 11. Założenie Konta możliwe jest poprzez wypełnienie przez Klienta wszystkich pól formularza rejestracyjnego podczas składania zamówienia, oznaczonych jako wymagane.
 12. Warunkiem koniecznym dla założenia Konta jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Przeczytałem/am i akceptuję regulamin”, umieszczonego pod formularzem rejestracyjnym, o którym mowa w ust. 11 powyżej.
 13. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie, przy zakupach posługuje się swoim Kontem. W ramach Konta, Klient może w szczególności śledzić status bieżących Zamówień, sprawdzać szczegóły Zamówień w historii, a także zarządzać danymi swojego Konta oraz zmieniać swoje hasło.
 14. Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.
  Właściciel Sklepu może usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy:

  1. Klient podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub składania Zamówienia podał umyślnie dane niezgodne z prawdą bądź naruszające prawa osób trzecich,
  2. korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnie przyjętymi zasadami korzystania z Sieci,
  3. korzysta ze Sklepu internetowego w sposób rażąco uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Właściciela Sklepu,
  4. bezprawnie udostępniania Produkty Cyfrowe osobom trzecim.
 15. Dostęp do zamówionych Produktów Cyfrowych zostaje przydzielony na Koncie Klienta po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na konto Właściciela Sklepu.

CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów Cyfrowych zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne opłaty, takie jak np. cła.
 2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów Cyfrowych prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Produktów Cyfrowych, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej..
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu; na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia. Dostęp do Produktu Cyfrowego zostanie przydzielony po otrzymaniu przelewu;
  2. przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu za pośrednictwem systemu DotPay – na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia. Dostęp do Produktu Cyfrowego zostanie przydzielony po otrzymaniu przelewu;
 4. Dokonując zapłaty za Produkt Cyfrowy Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych.
 5. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura w wersji elektronicznej, wedle wyboru Klienta.

REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW CYFROWYCH

 1. Właściciel Sklepu odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów Cyfrowych zakupionych przez Klienta, a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować do Właściciela Sklepu na adres e-mail kontakt@mindsetas.pl
 3. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, a także opisać powód składanej reklamacji.
 4. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej zgłoszenia.

REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU SKLEPU

 1. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu Sklepu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, zgłaszanych przez Klientów.
 2. Klient może poinformować Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail kontakt@mindsetas.pl
 3. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Sklepu.
 4. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej wpłynięcia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym teksty, nagrania, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu są własnością Właściciela Sklepu lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, Nr 90, poz. 631).
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
  Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.